Põhisissetuleku maailmavõrgustiku BIEN kongressile oodatakse teemaettepanekuid


Tingimusteta põhisissetuleku eestkõnelejate ülemaailmse võrgustiku BIEN aastakongressi ettevalmistajad ootavad ettepanekuid ettekanneteks ja teemaaruteludeks, mis oleksid seotud kongressi peateemaga “Kriis ja üleminek” või mõne teise temaatilise valdkonnaga. Teadlastel, poliitikakujundajatel, põhisissetuleku eestkõnelejatel ja aktivistidel, kes soovivad kongressil kaasa rääkida, palutakse esitada teemade kokkuvõtted  kuni 11. märtsini kongressi veebilehel https://www.bien2022.com/ alajaotuses “Call for papers”.

Kongress toimub 25.-28. septembril Austraalias Brisbane’is.  Keskseks küsimuseks on: kas tingimusteta põhisissetulek võib mängida rolli tänapäeva maailmas ees seisva mitmetahulise tervise-, ökoloogilise ja sotsiaalse kriisi lahendamisel?

Üleskutses tõdetakse, et kliimamuutused ja COVID-19 mõjutavad jätkuvalt elanikkonda kogu maailmas, suurendades olemasolevat ebavõrdsust ja ebakindlust, tekitades samal ajal uusi majanduslikke, poliitilisi, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid lõhesid. Samal ajal on üle maailma elavnenud debatt põhisissetuleku üle. Vanade süsteeemide ebapiisavuse ja ebaõigluse ilmsikstulek on andnud tõuke uuteks ettepanekuteks, looma uusi liikumisi ja käivitama eksperimente. “Nii kliimamuutus kui ka COVID-19 näitavad meile, et me ei tohi naasta “normaalsusesse”,” seisab kongressi veebilehel avaldatud üleskutses. “Ootame kaastöid, mis koondavad vanu ja uusi ideid selle kohta, kuidas muuta maailm kõigi jaoks paremaks.”

BIEN’i aastakongress 2022 tõstatab küsimusi ka teistest valdkondadest. Näiteks küsitakse, mida saame õppida põlisrahvastelt, noortelt ja loovisikutelt, kelle hääl kõlab tihtilugu kurtidele kõrvadele. Samuti küsitakse, milliste kriteeriumide järgi otsustada põhisissetuleku saajate ringi konkreetses rahvusriigis ning kas põhisissetulek aitab soorolle ümber määratleda või hoopis kinnistab neid. Kõige enam küsimusi on seotud põhisissetuleku mudelite ja nende rakendamisega, sealhulgas püütakse leida optimaalset rahastamisviisi, mis tagaks põhisissetuleku piisavuse.

Alljärgnev on osaliselt redigeeritud masintõlge BIEN kongressi teemadest

Peateema: Kriis ja transformatsioon – kas põhisissetulek võib mängida rolli tänapäeva maailmas ees seisva mitmetahulise tervise-, ökoloogilise ja sotsiaalse kriisi lahendamisel?

Muud teemavaldkonnad:

 • Põhisissetulek Aasia Vaikse ookeani piirkonnas – millised on konkreetsed võimalused ja väljakutsed põhisissetuleku rakendamiseks Aasia Vaikse ookeani piirkonnas?

 • Põhisissetulek ja põlisrahvaste kogukonnad — kas põhisissetulek võib mängida rolli põlisrahvaste ja mittepõlisrahvaste kogukondade vahelise sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse vähendamisel? Kas põhisissetulek võib mängida rolli põlisrahvaste kogukondade enesemääramises ja/või reparatsioonis?

 • Põhisissetulek ja tervis – millist rolli võiks põhisissetulek mängida füüsiliste ja vaimsete tervisehäirete ning nendega seotud kulude vähendamisel?
 • Põhisissetulek ja töö tulevik – kuidas saab põhisissetulek edendada jätkusuutlikku töötamist? Millised on tõendid uute ja esilekerkivate digitehnoloogiate mõju kohta tööpuudusele? Kas automatiseerimist tuleks kasutada põhisissetuleku pooltargumendina poliitilises ja avalikus diskursuses?
 • Põhisissetuleku mudelid ja rakendamine —
  • Põhisissetuleku saavutamise poliitilised strateegiad — millised on kõige tõhusamad poliitilised strateegiad põhisissetuleku kasutuselevõtu saavutamiseks riiklikul või piirkondlikul tasandil 10 aasta jooksul?
  • Põhisissetulekuskeemide modelleerimine — see teema nõuab põhisissetulekuskeemide staatiliste kulude konkreetset modelleerimist erinevates riiklikes ja piirkondlikes tingimustes?
  • Põhisissetuleku makroökonoomika — kuidas põhisissetulek mõjutaks majanduskasvu, tööjõu pakkumist ja inflatsiooni?
  • Põhisissetuleku rahastamine – milline on optimaalne rahastamise kombinatsioon piisava põhisissetuleku skeemi jaoks erinevates riiklikes ja piirkondlikes tingimustes?
  • Rakendamise väljakutsed — Kuidas integreerida maksu- ja ülekannete süsteeme, et võimaldada põhisissetulekuskeemide kasutuselevõttu erinevates riiklikes ja piirkondlikes tingimustes?
 • Põhisissetulek ja ökoloogiline õiglus – milline on seos põhisissetuleku ning kliimakriisi ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu võitlemise vahel? Kuidas saab põhisissetulek kaasa aidata ökoloogilisele õiglusele

 • Põhisissetulek ja ebavõrdsus —
  • Põhisissetulek ja sugu — kas põhisissetulek võib aidata ümber määratleda traditsioonilised soorollid ja jaotada ümber tasustamata töö? Või tugevdaks see lihtsalt seksuaalset tööjaotust?
  • Vaesus, ebavõrdsus ja sotsiaalne ebaõiglus – kuidas saaks põhisissetulek käsitleda struktuurilist ebavõrdsust ja rõhumist haavatavates rühmades (nt vanus, puue, LGBTIQ+, kultuur, asukoht) ülemineku- ja hilisemates faasides? Kuidas võivad edumeelsed poliitikad, sotsiaalsed liikumised, aktivistid ja teised osalejad mängida rolli põhisissetulekupoliitika kava kujundamisel, et leevendada vaesust, ebavõrdsust ja sotsiaalset tõrjutust?
  • Põhisissetulek ja ränne – millised on sobivad kriteeriumid otsustamaks, kellel peaks olema õigus põhisissetulekule konkreetses rahvusriigis?
 • Põhisissetulek ja praegused süsteemid —
  • Tööajastu lõpp – millised on töötamise režiimi sotsiaalsed, majanduslikud ja tervisega seotud tagajärjed? Millist rolli võiks põhisissetulek nende parandamisel mängida?
  • Põhisissetulek ja varamajandus – millised on seosed sissetulekute ebavõrdsuse ja varade ebavõrdsuse, iseäranis vara jaotamise, koduomandi ja sissetulekute (eba)kindluse vahel?
  • Universaalne põhisissetulek ja universaalsed põhiteenused – kas need on üksteist täiendavad poliitikad või konkureerivad alternatiivid?
  • Kapitalismijärgsus ja põhisissetulek – kas põhisissetulek on tee postkapitalistlikku tulevikku?
  • Põhisissetulek ja loovkunst — Millist rolli saab põhisissetulek mängida loomekunsti ja loovisikute toetamisel kaasaegses ühiskonnas?