Valimisprogrammi? Reformid sotsiaalses kaitses ja maksudes


Alljärgnev on Jaanus Nurmoja isiklik nägemus kodanikupalga rakendamisest ja sellega seotud laiematest reformidest sotsiaalses kaitses  ja maksudes – seisuga detsember 2022. See ei pruugi (täielikult) väljendada teiste MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis liikmete, samuti ainsana kodanikupalka oma programmis toetava erakonna Eestimaa Rohelised või teiste ühinguväliste kodanikupalga toetatajate seisukohti, kuid on pakutud kõigile mõtteaineks.

Sotsiaalne kaitse: Rahvuslik Ühtekuuluvussüsteem

Eesmärk: võtta kodanikelt ära toimetulekust ilmajäämise risk, mis piirab nende sõna-, tegevus- ja valikuvabadust. Teisisõnu: saavutada olukord, kus kodanik riskib oma elulisi valikuid tehes millega iganes, välja arvatud tema ja pereliikmete toimetulek, mis võimaldab rahuldada standardvajadusi.

Kaudne eesmärk 1: julgustada kodanikke toimetuleku kaotamise riski kadumise teel oma sõnavabadust kasutama, lahkuma ebameeldivatest (vägivaldsetest) peresuhetest, keelduma alavääristavast tööst (nt prostitutsioon) ning planeerima oma perekonda just soovitud arvu lastega.

Kaudne eesmärk 2: tagada sõltumata kriisiolukorrast või selle puudumisest esmavajalikke tooteid ja teenuseid pakkuva ettevõtlussektori tulubaasi (tarbijaskonna) stabiilsus, kodanikele aga nende toodete ja teenuste tarbimise võime stabiilsus. Karantiini läbi ajutiselt seiskuva ettevõtte eksistents ei sõltu siis enam palgatoetustest ning töötajad võib saata palgata sundpuhkusele kuni olukorra normaliseerumiseni, tagades neile töökohale naasmise võimaluse.

Kaudne eesmärk 3: vähendada avaliku sektori bürokraatiat ning vabastada inimesed asjaajamissundusest seal, kus selline sundus pole hädavajalik.

Kaugem eesmärk: olla ühiskonnana valmis arenguteks, kus automatiseerimise tulemusel saab palgatööst privileeg.

Komponendid:

 1.   ühtekuuluvushüvitis (kodanikupalk)
 2. ühtekuuluvusmaks lisaks tulumaksule või ühtne ühetaoline tulumaks ja teised maksud, mis katavad osaliselt kulutused hüvitisele
 3. individuaalsed ühtekuuluvuskontod, millele kehtib täielik puutumatus (sh ei arestita)

Rakendamise üksikasjad

Eesti jätkab heldete peretoetuste traditsiooni

 • Kodanikupalk vähemalt igale kodanikule alates sünnist
 • Kodanikupalga minimaalne suurus ühele inimesele – keskmised standardkulutused ühele lapsele kuus (2022 – 418,40 eurot kuus). Võimaluse korral täiskasvanule suurem.
 • Kodanikupalk vahetab välja senised regulaarselt makstavad peretoetused
 • Ei rakendata Lääne-Euroopas levinud praktikat, mille kohaselt arvestatakse, et abielus või kooselus  täiskasvanutel on ühiseid kulutusi ning seetõttu on hüvitis neile väiksem kui üksikule täiskasvanule, kuna see sarnaneb „trahviga“ eelduste loomise eest järeltulijate sünniks ning on üks paljudest  bürokraatlikest ballastidest.

Kodanikupalga katteks

 • loobutakse mitmetest traditsioonilistest sotsiaaltoetustest, sh eelmainitud peretoetused,  toimetulekutoetused ja töötutoetused, samuti toimetuleku tagamisele suunatud stipendiumidest
 • loobutakse Töötukassast selle praegusel kujul. Säilitatakse aga tööturuteenused, mis on suunatud karjääripööretele ja ümberõppele. Vaikimisi annab õiguse nende teenuste saamiseks kodaniku puudumine töötamise registrist.
 • Vanaduspensioni baasosa – variandid:
  • võrdsustatakse kodanikupalgaga
  •   asendatakse kodanikupalgaga
  • täiendatakse pensioni baasosa ja kodanikupalga vahega, mis kahaneb proportsionaalselt  vastavalt pensioni suurenemisele (esialgu kõige vähemkulukam lahendus)
 • Vajadusel kärbitakse täiendavalt muid siin nimetamata kulutusi, välistades kärped niisugustes rahvuslikult olulistes valdkondades nagu riigikaitse, siseturvalisus ja laulupeoliikumine
 • Üksikisiku maksuna lisatakse ühtekuuluvusmaks eeldatavas määras 28% (sh 6% lastele mõeldud Kodanikupalga katteks); võimalik, et vähemgi, kuid mitte rohkem kui 30%
  • Alternatiiv – ühetaoline tulumaks ilma maksuvaba osata suurusjärgus 41%
  • Astmelist tulumaksu pole tingimata vaja kummagi variandi puhul. Ühetaolise tulumaksuga annab kodanikupalk niikuinii sama efekti, mille astmeline tulumaks, kuna efektiivne maksukoormus progresseerub tulude suurenedes praegusest jõudsamalt. Eraldi ühtekuuluvusmaksu lisamine praegusele tulumaksule annab astmelisele tulumaksule veelgi sarnasema tulemuse, kuna madalamas tuluosas on maksumarginaal madalam.
 • Kaalutakse muude maksude kehtestamist, sealhulgas vastavalt Arenguseire Keskuse soovitustele raportis „Tulevikukindel maksustruktuur“

Rakendamise tehniline külg

 • Tavaliste rahaülekannetena, võimalik võtta välja ka sularaha
 • Ainult elektroonsena, krediitkaardi põhimõttel (kuulimiit kodanikupalga ulatuses) ning kasutatavana ainult Eesti territooriumil
  • Mh võimaldab blokeerida võimalikud katsed osta lastele mõeldud raha eest vanusepiiranguga tooteid
  • Vajab eraldi lahendust juhuks, kui inimesel pole muid sissetulekuid kui kodanikupalk ning ta
   näiteks laulab kooris, mis sõidab välisreisile (reeglina mõnele olulisele festivalile)
 • Täiskasvanu ei saa oma kodanikupalgaks saadud raha koguda, kuid seda peaks saama teha laps.
 • igal juhul on igal inimesel (ka lapsel) oma konto. See, millal antakse lapsel õigus oma rahaga ise toimetada, on perekonna otsustada. Samas on tegemist võimalusega harjutada noort varakult  iseseisvalt oma väljaminekuid planeerima ja raha eesmärgistatult säästma.

Sihtrühmavariandid

 • Ainult EV kodanikud ja nende lapsed
  • „Suletud solidaarsussüsteem“ eeldab „vana süsteemi“ (madalamad maksud, väiksemad hüvitised) säilitamist niivõrd kuivõrd residentide hulgas on mittekodanikke, sest neid peab siis vana süsteemi raames võrdselt kohtlema.
  • Selge sõnum „heaoluturistidele“ – ei kodakondsust ega ka sellega seotud hüvesid ei jagata piiripunktides (kaotab põhjuse karta heaoluturistide tungi Eestisse)
  • Vastab paremini põhiseaduse preambulis sätestatud Eesti riigi mõttele. Ei ole küll põliselanikkonnakeskne (kodanike hulgas on ka teisi), kuid annab põliselanikele siiski edumaa sündimuses – kodanikupalk on siis vastuvõetavam lahendus neile, kes tunnevad hirmu  eestlaste vähemusse jäämise ees või loodavad eestlaste sõjaeelse osakaalu taastumist
  • Piirang ei pruugi, kuid võib kehtida piiratud aja, nt inimpõlve jooksul (25 aastat)
  • Süsteeni võiks lisaks kodanikele  kaasata need, kes viibivad siin hõimuprogrammi raames. See oleks Eesti panus oma vennasrahvaste kaitseks hääbumise eest.
  • Võimalik, et tulenevalt EL aluslepetest tuleb süsteemi kaasata ka teiste EL riikide kodanikud, kes Eestis elavad
 • Kõik seaduslikud elanikud
  • Odavam ja vähem haldusmahukas, sest võimaldab „vana süsteemi“ täielikult likvideerida
  • Ebaturvalisem nende silmis, kes kardavad eestlaste vähemusse jäämist ja/või heaoluturistide invasiooni
 • Sõltumata valikust on selge, et eesti rahvuskehandi hääbumise ärahoidmiseks ning rahvastikutaasteks ei ole kodanikupalgal head alternatiivi, kuna see muudab pereloomise ja -planeerimise vabaks majanduslikest riskidest ja tõketest.

Kaasnevad võimalused

Muudatustest lahutusjärgse elatisraha süsteemis – variandid

 • Elatisraha traditsiooni kaotatakse täielikult, mida olen varem propageerinud
  • haldusmahukus kõige väiksem, kõige sõbralikum lahendus perevägivalla all kannatanute  suhtes, sest siis ei tuleta miski vägivallatseja olemasolu meelde
 • Iga lapse kohta peetakse sarnaselt teiste maksudega kinni 1,5% lahutatud vanema brutosissetulekust
  • praegu lisandub baassummale 3% keskmisest palgast, millest võetakse maha pool  lapsetoetust.
  • Säilib laste heaolu osaline sõltuvus ka lahutatud vanema sissetulekutest, kuid elatisraha
   mittelaekumine tulu puudumise tõttu ei aseta kedagi raskesse olukorda.
  • Elatis laekub individuaalselt igale lapsele koos laste kodanikupalgaga
 • Elatisraha peetakse vanema tuludest kinni igal juhul, sõltumata sellest, kas ta elab lastega koos või lastest lahus
  • Ainus muudatus, mille lahutus toob kaasa perest eemale jäävale vanemale on see, et temalt kinni peetav elatis ei laeku enam samasse kohta, kus tema elab, st ta „ei näe oma elatise laekumist lapse kontole“.

Loobutakse  lahkumishüvitiste maksmisest

           Ametist lahkuvatele riigikogu ja valitsuse liikmetele ning riigi ametiasutuste juhtidele pole  kodanikupalgaga mõtet ja mingi õigustust lahkumishüvitist maksta. Kodanikupalk tagab  toimetuleku piiramatu aja jooksul.

Muud reformiettepanekud

Vanaduspension täielikult tulumaksuvabaks

Riikliku hüvitise maksustamisel tulumaksuga ei ole mõistlikku põhjendust, see tekitab asjatult probleeme ja haldusmahukust juurde. Tulud, mis kuuluvad nii või teisiti maksustamisele, maksustatakse tavalises korras (nt teenib pensionär pensionilisa). Pensione ja teisi sotsiaaltoetusi sinna juurde ei arvata.

Ravikindlustus universaalseks vähemalt kõigile kodanikele.

 • Kindlustuse kadumise risk on takistus ettevõtlusega alustamise ees.
 • Kodanikupalga tõttu ei toimu tervishoiukulutuste kasvu, vaid pigem võivad need väheneda.  eksperiment MINCOME näitas, et inimeste hospitaliseerimiste arv vähenes 8% võrra. Rahvatervise paranemisele on osutanud ka teised kodanikupalga eksperimendid.
 • Sõltumata kodanikupalga (ühtekuuluvussüsteemi) rakendamise üksikasjadest võiks ravikindlustus olla universaalne kõigi seaduslike elanike jaoks.

Solidaarsest ravikindlustusmaksest uus pensionisammas

           Rakendub põhimõte, et kui inimese raviks on kulutatud vähem kui ta on tervisekindlustusse panustanud, siis väljendub see kõrgema pensionina.

Sotsiaalmaksu miinimumi kaotamine

           Selle miinimumi tõttu on ilmselt mõnedki loobunud ettevõtlusse minekust. Kui palju on seetõttu jäänud potentsiaalset sotsiaalmaksu laekumata?

Töönädala lühendamine neljale päevale.

 • Idee on olemas sõltumata kodanikupalgast, kuid ühtlasi kompenseerib see teatud ebaõiglust üleminekul kodanikupalgale, hoides kõrgemapalgalistel ära ühe töötunni netotasu vähenemise või tööjõukulude suurenemise tööandjatel kõrgepalgaliste töötajate senise netotulu säilitamiseks.
 • Töönädal võib kesta
  • Esmaspäevast neljapäevani
  • Teisipäevast reedeni
  • Esmaspäeval kella 13-st reede kella 13-ni
  • Kaks viimast varianti on head mh valimisi silmas pidades. Riigikogu valimised on lausa  põhiseaduses naelutatud pühapäevasele päevale. Tööpäeva hilisem algus esmaspäeval  või töönädala algus teisipäeval võimaldab tulemustele muretult kaasa elada ning  poliitikutel end pärast pingelist ööd välja puhata.

Sotsiaalvaldkonna institutsioonide koondamine Eesti Ühisabikeskuseks

 1. Eesti Töötukassa
 2. Eesti Haigekassa
 3. Pensioniamet

Üksikasjad väärivad läbivaidlemist.