Ettevalmistamisel on petitsioon kodanikupalga testimiseks Eestis


Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) idee propageerijad on koostamas petitsiooni, mis taotleb põhisissetuleku teostatavusuuringu ja testi läbiviimist Eestis juba lähiaastatel, kusjuures erinevalt Soomest oleks testimisel üks või mitu täielikku mudelit ning vähemalt osa testist viidaks läbi kindlal territooriumil.

Petitsiooni ühe eestvedaja Jaanus Nurmoja arvates ei ole Eesti testiga mõtet pikalt viivitada, arvestades põhisissetuleku idee levikut ning ka võimalust, et kaugem tulevik toob kaasa põhisissetuleku ühtlustatud mudeli kogu Euroopa Liidule.

“Meil on põhimõtteliselt valida, kas jääda passiivseks ning leppida hiljem väljastpoolt pealesurutava, ilma meieta väljatöötatud mudeliga või vastupidi – näidata hoopis initsiatiivi ning luua paremad eeldused selleks, et kui kunagi tekib ühtne põhisissetulekumudel, siis on see võimalikult rohkem “meie nägu”,” märkis Nurmoja. Ta avaldas muu hulgas lootust, et Eesti mudeli väljatöötamisel löövad kaasa kõik, kelle jaoks on oluline eestlaste kui rahvuse kestmine ning peremeheks jäämine oma kodumaal.

Täielik mudel tähendab, et test jäljendaks nii täpselt kui võimalik põhisissetulekut päriselus. Testitava põhisissetuleku suurus võimaldaks tagasihoidlikku, kuid väärikat elu üksikule täiskasvanule, kes elab endale kuuluval elamispinnal. Alaealiste põhisissetulek oleks väiksem arvestades seda, et nemad eluasemekulusid reeglina ei kanna. Testrühma kuulujaile kehtiksid testperioodil maksuerisused, mis jäljendaksid põhisissetulekuga kaasnevaid muudatusi maksusüsteemis. Samuti poleks neile sel ajal ette nähtud sotsiaaltoetusi, mis põhisissetuleku kehtestamisel kaoksid.

Testrühma kuulumise peamine eeldus oleks Eesti kodakondsus, kuid mitte kuulumine ühte või teise ühiskonnakihti – testimisel peaks olema esindatud kogu kodanikkond lastest kuni suurettevõtjateni. Kindla territooriumina põhisissetuleku testiks võiks esialgsete ideede järgi kaaluda Hiiumaad ja Saaremaad ning ehk ka mõnda Kesk-Eesti maakonda.

Soome perustulo test, mis toimub kahel järgneval aastal, on põhisissetuleku idee toetajate kriitika alla sattunud eelkõige seetõttu, et testrühma kaasatakse vaid vähekindlustatuid ning testrühm ei kujuta endast seetõttu esinduslikku valimit ühiskonnast.

Petitsioon on kavas avaldada allkirjastamiseks portaalis rahvaalgatus.ee, kuid hetkel pole avaldamise aja suhtes midagi kokku lepitud.