Euroopa kodanikualgatuse eestikeelne tõlge valmis, kampaania algab 25. septembril


Neil päevil juhtus, et valmis sai ka eestikeelne tõlge Euroopa kodanike algatusest tingimusteta põhisisstuleku ehk kodanikupalga asjus. Tutvuda saab 16. mail registreeritud algatuse sisuga juba praegu, toetusavaldusi aga hakatakse koguma 25. septembril.

Algatuses tehakse ettepanek “kehtestada kogu ELis tingimusteta põhisissetulek, millega tagatakse igale inimesele elatusvahendid ja võimalus osaleda majanduspoliitika osana ühiskonnas. See eesmärk saavutatakse, ületamata seejuures aluslepingutega ELile antud pädevust”.

Marginaal 2020-06-04 050613Korraldajad paluvad komisjonil esitada ettepaneku kehtestada kogu liidus tingimusteta põhisissetulek, millega vähendatakse piirkondlikke erinevusi, et tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Nad märgivad, et sellega viiakse ellu Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 2017. aasta ühisavalduses nimetatud eesmärki, mille kohaselt toetavad EL ja selle liikmesriigid ebavõrdsuse vastu võitlemiseks ka “tõhusaid, jätkusuutlikke ja õiglaseid sotsiaalkaitsesüsteeme, et tagada põhisissetulek“.

Kodanikualgatuse lisas märgitakse viidates Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 5, et liikmesriikide sotsiaalpoliitikat saab koordineerida, et hoida ära sotsiaalsete standardite alandamist. Tingimusteta põhisissetulek oleks ühine meede, kuid liikmesriikide pädevusse jääks selle kohandamine olemasolevate riiklike sotsiaalsüsteemidega.

Aaluslepingute rakendamiseks saaks võtta vastu liidu õigusakti, mis käsitleb tingimusteta põhisissetulekut kogu ELis. Aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel on Euroopa Komisjonil võimalus soovitada, et EL nõukogu sõnastaks liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika üldsuuniste eelnõu ning esitaks Euroopa Ülemkogule aruande. Euroopa Ülemkogu järelduse alusel võib nõukogu võtta vastu soovituse, milles esitatakse nimetatud üldsuunised.

Võrreldes eelmise kampaaniaga aastail 2013-2014 on algatuskeskkond läbinud mitmeid tehnilisi uuendusi, eelkõige seoses sellega, et uuest aastast jõustusid muudatused ECI-de regulatsioonis.

Mitme Euroopa Liidu riigi, sealhulgas Eesti kodanikud saavad nüüd algatusele toetust avaldada ka elektroonilise isikutuvastamise vahendiga. Meil on selleks näiteks id-kaart. Digiallkirja küll algatusele andma ei pea, vaid piisab isiku tuvastamisest id-kaadiga. Need, kellel mingil põhjusel pole võimalik id-kaardi või mobiil-id abil sisse logida, saavad täita lihtsa vormi, kuhu tuleb seekord märkida vaid oma täielik nimi ja isikukood.

Soovijad saavad allkirjastamist uuendatud süsteemis proovida vaid ühe algatuse juures, kus juba toetusavalduste kogumine käib. See on “Stop Finning – Stop the Trade“ (Ei uimepüügile ja -kaubandusele). See on esimene Euroopa kodanike algatus, mis registreeriti uuendatud regulatsiooni järgi ning kasutab uut süsteemi. Tingimusteta põhisissetulek kogu ELis on teine uue regulatsiooni ajal registreeritud algatus.

Algatus kehtib,  kui seda on toetanud vähemalt üks miljon liidu kodanikku vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest ning vähemalt sama paljudes riikides küündis allakirjutanute arv kvoodini, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga. Eestis on allakirjutanute miinimumarv 4506.