Erakonnad, nende eesmärgid ja põhisissetuleku idee: pealiskaudne pilguheit


Kiirpilk erakondade programmidele ja manifestidele kinnitas mu oletust. Eestis on sisuliselt iga erakonna eesmärkide hulgas mõni selline, mida aitaks ellu viia põhisissetuleku ehk kodanikupalga idee rakendamine.

Tõsi, kui keegi heidab sellele ülevaatele ette pealiskaudsust, siis tuleb sellega vaid nõustuda. Olen üsna kindel, et programmidesse ja manifestidesse süvenemisel leiab neist veelgi asju, mis võiksid neile erakondadele anda põhjust olla põhisissetuleku kehtestamise poolt.

Eks teisalt sedagi, mis sunnib kahtlema, kas sellest või teisest erakonnast üldse saaks põhisissetuleku pooldajat. Võimalik poolehoid sõltub ju suuresti sellest, kui tähtsaks erakond oma üht või teist eesmärki peab, aga ka sellest, kuidas lahendatakse võimalik dilemma eesmärkide täitmise ja maailmavaateliste dogmade vahel.

Lubatagu samas kutsuda kõiki loetletud ja loetlemata erakondi ning ühiskondlikku närvi omavaid inimesi toetama petitsiooni, mis taotleb tingimusteta põhisissetuleku ehk kodanikupalga teostatavuse ja mõju uurimist, sealhulgas testi korraldamist Eestis. Petitsioon ei nõua põhisissetuleku kehtestamist, kuid taotleb tõe väljaselgitamist kogu oma vastavuses ja mittevastavuses meie ettekujutustega selle kohta, kas põhisissetulek on ikka kõike seda, mida idee pooldajad või vastased ette kujutavad ja kui üldse, siis kuidas seda oleks võimalik Eestis rakendada. Lugeda ja ID-kaardi või mobiil-ID abil allkirjastada saab petitsiooni SIIN.

Eesti Iseseisvuspartei

 • Meie siht on eesti rahvuse püsimajäämine enamusrahvusena oma põlisel kodumaal. /—/ Terve pere ja turvaline kodu on inimesele tähtsaim – riigi sotsiaalpoliitika peab olema perekeskne ja iivet toetav.
 • Peame isikuvabadust ühiskonna aluseks.
 • Eesmärgiks on kogu ühiskonna väärikas toimetulek. /—/ Sotsiaalpoliitika üheks peaeesmärgiks oleme seadnud varandusliku ebavõrdsuse vähendamise sotsiaalse heakskiidu piiridesse.

Kommentaar. Põhisissetulek toetab iivet eeldusel, et seda makstakse ka alaealistele. Kodanikupalga vormis põhisissetulek (ainult kodanikele ja nende lastele) tagab eestlaste püsimajäämise enamusrahvusena oma põlisel kodumaal, kuivõrd eestlaste osakaal kodanikkonnas on suurem kui kogu elanikkonnas. Isikuvabaduse tagamine on tingimusteta põhisissetuleku üks tähtsamaid eeldatavaid mõjusid ja minu (J.N) arvates lausa kõige tähtsam. See vabastab inimesed rahakotipõhistest sõltuvussuhetest lähedaste ja tööandjaga, kaotades vaesumishirmu, mis seni on piiranud inimese võimalusi eluliste valikute tegemisel ja oma vabaduste kasutamisel. Põhisissetulek peab idee kohaselt tagama inimesele väärikat ja sotsiaalselt aktiivset elu võimaldava elatustaseme. Kuna seda makstaks tingimusteta, siis lisandub ta inimese töötasule või ettevõtlustulule ning vähendab ebavõrdsust sissetulekutes (ehkki ei kaota seda).

Eesti Keskerakond

 • Majandusküsimuste lahendamine lahus sotsiaalsetest tuleb lõpetada. Meie eesmärk on vähendada elanikkonna varanduslikku kihistumist ja regionaalse arengu suurt eba­ühtlust.
 • Tagada turvalisus igale inimesele, sõltumata tema vanusest, soost, rahvusest, elukohast, jõukusest, võimekusest ja tervisest. Iga inimene on väärtus ning talle peab olema tagatud võimalus leida ühiskonnas oma koht ning tunda ennast vajalikuna.

Kommentaar. Põhisissetulek ongi majandus- ja sotsiaalküsimuste kompleksne lahendus. See ei kaota kihistumist ja sissetulekute erinevust, kuid vähendab seda – kui inimeste tuludele lisandub neist mitte sõltuv põhisissetulek, siis väheneb sissetulekute suhteline erinevus. Samuti väheneb piirkondlik vahe inimeste tarbimisvõime vahel. Põhisissetulekut võib võrrelda päästevestiga, mis hoiab vette kukkunud inimest pinnal ka siis, kui ta ujuda ei oska ning võimaldab tal enda kaldale aitamiseks midagi ette võtta.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

 • Oma pere- ja rahvastikupoliitika meetmetega tagame igale inimesele turvalise tuleviku. Rakendame abinõude ja vajalike meetmete kompleksi rahva iibe, eestlaste arvu ja osakaalu tõstmiseks, elamisväärse elukeskkonna loomiseks ja massilise väljarände peatamiseks. Elujõuline ja jätkusuutlik ühiskond saab võimalikuks vaid juhul, kui kogu meie tegevus kõigis riigielu valdkondades teenib seda eesmärki [programm].
 • Vaba ja õiglane ühiskonnakorraldus peab kindlustama kõigile oma liikmetele tingimused normaalseks tegutsemiseks ja eluks igal pool riigis ning vältima ohtlikku kihistumist. [manifest]

Kommentaar. Põhisissetulekut võib õigustatult nimetada pere- ja rahvastikupoliitika meetmeks, mis kujutab endast majanduslikku turvavõrku. Vähemalt üks osa inimese sissetulekust on prognoositav, mis võimaldab tal kindlaid tulevikuplaane teha. Majanduslik turvatunne ja kindlus tuleviku suhtes, samuti see, et laste sünd ei halvenda pere majanduslikku olukorda soosib rahva iivet. Kui põhisissetulek kehtib kodanikupalga vormis, siis aitab see ka suurendada eestlaste osakaalu elanikkonnas. Põhisissetulek kaotab majandusliku surve oma kodukohast ja Eestist lahkumiseks – pere ei laostu, kui pereisa kodukandis tööd ei leia. Põhisissetulek tagab inimesele võimaluse elada väärikat ja sotsiaalselt aktiivset elu. See ei muuda kõiki inimesi sissetulekutelt võrdseks, kuid vähendab sissetulekute suhtelist erinevust ning hoiab kihistumist tagasi.

Eesti Reformierakond

 • Inimene peab olema vaba oma valikutes ja valmis vastutama oma tegude eest. Soodne keskkond ettevõtlike ja otsustusvõimeliste inimeste eneseteostuseks annab võimaluse toetada ka neid, kes vajavad abi. Reformierakond pooldab liberaalset ühiskonnakorraldust, mis rajaneb vabaduse ja humanismi põhimõtetel.
 • Inimese eraeluvabadus seisneb tema õiguses kujundada oma elulaadi ja suhteid ligimestega vastavalt oma huvidele ja eeldustele, mistahes vägivaldse sekkumiseta.
 • Riigi kohustus on tagada kõigile võrdsed võimalused oma sünnipäraste eelduste vabaks väljaarendamiseks. Vastutus nende võimaluste rakendamise eest jääb igale inimesele endale.

Kommentaar. Isikuvabaduse tagamine on põhisissetuleku kui mitte tähtsaim, siis üks olulisemaid eeldatavaid mõjusid. See vabastab inimese rahakotipõhistest sõltuvussuhetest oma pereliikmete ja tööandjaga. Vaesumishirmu kadumine lubab tal vabalt teha elulisi valikuid. Näiteks võib ta loobuda endale sobimatust palgatööst ja proovida ettevõtlust, kartmata sealjuures läbikukkumisega kaasnevat laostumist. Kui kasutada tuntud “kala ja õnge” kujundit, siis on põhisissetulek komplekt õngest ja piiramatust sprotikonservide varust. Kui sul on soov värsket forelli süüa, siis ära süüdista riiki forelli mitteandmises, vaid kõnni õngega vee äärde. Kui saaki ei tule, pead küll sprotte sööma, aga see hoiab su elus ning sa ei pea kedagi kerjamisega tülitama.

Eesti Vabaerakond

 • Kõige soositum ja eeskujuandvam peab olema paljulapseline pere. Loome kõik võimalused ja eeldused, et Eesti peredes sünniks võimalikult palju lapsi.
 • Murrame mentaliteedi, et lapsed on luksus, hea elu retsept mitte muretseda ülalpeetavaid /—/. Ühiskond peaks põhinema üksikisikutel ja perekondadel, kellele peavad olema tagatud võimalused endaga hakkama saada, omada elementaarselt vajalikku elatustaset ja mitte tunda end kõrvalejäetuna.

Kommentaar. Laste sünnitamine vähekindlustatud peredes lakkab põhisissetulekuga olemast vastutustundetu tegevus, mõistagi eeldusel, et põhisissetulekut saavad piisaval määral ka alaealised. Kuna aga põhisissetulek on kõigile, siis kaotab mõtte sünnitada lapsi lastetoetuse pärast. Lapsed sünnivad peredesse, kuhu neid tegelikult tahetakse. Paljulapseliste perede väärtustamine sõnades võib niimoodi tõesti ka tulemusi anda. Laste mittemuretsemine lakkab olemast hea elu retsept. Põhisissetulek tagab elementaarselt vajaliku elatustaseme väärikaks eksistentsiks ja sotsiaalseks aktiivsuseks, ei lase inimesel kukkuda vaesusesse ja isolatsiooni.

Erakond Eestimaa Rohelised

Kommentaar. See erakond on ise põhisissetuleku idee (ja mõiste “kodanikupalk”) maaletooja Eestis ning ainsana sellega ka valimistel osalenud.

Isamaa ja Res Publica Liit

 • Me soovime, et meie peredes oleks rohkem kui kaks last. Me julgeme unistada, et eestlasi oleks tulevikus kaks miljonit. [manifest]
 • Eesti ei tohi enam kunagi olla väike, ei arvult ega vaimult. Aeg on suuremaks kasvada, suuremaks saada, aga mis eriti tähtis – saada enesekindlamaks. [Isamaa 2.0]

Kommentaar. Majandusliku turvavõrguna ning kindlustunde süvendajana tuleviku ees soosib põhisissetulek iivet. Kodanikupalga vormis põhisissetulek aitab kaasa sellele, et ennaktempos suureneks eestlaste arv. Ja ka osakaal, kuivõrd kodanikkonna hulgas on eestlaste osakaal suurem kui kogu elanikkonnas. Kui eesti rahvus pöördub kahanemise ja vananemise teelt suurenemise ja noorenemise teele, siis süveneb koos üksikisikute ja perekondade kindlustundega tuleviku ees ka eestlaste enesekindlus rahvusena. Mida suuremad oleme arvult, seda rohkem on neid, kes suudaksid olla suured ka vaimult.

Märkus: kokkupuutepunkte IRL-i seisukohtade ja kodanikupalga idee vahel on lahatud põhisissetuleku Facebooki lehel.

Rahva Ühtsuse Erakond

 • Meie erakonna eesmärgiks on muuta Eesti riigiks, kus iga inimese heaolu on kesksel kohal.
 • Töötule tuleb jätta abiraha alles, kui ta mõneks päevaks talunikule hooaja töödele appi läheb

Kommentaar. Mitte et seda erakonda peaks pidama õnnestunud projektiks, aga põhisissetulek on mõnes punktis kasutamiskõlblik nendegi programmi vaatevinklist. Loomulikult tagab põhisissetulek igale inimesele väärika eksistentsi. Laiemas plaanis täidab ta kuhjaga teises punktis sõnastatud eesmärgi – kuna põhisissetulekut makstaks tingimusteta, sõltumata tulust, siis ei kaota ükski palgaline tööots õigust põhisissetulekule ning töö tegija sissetulekud on igal juhul suuremad kui inimesel, kes ei tööta.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 • Riigi eesmärk ja toimimise mõte on kõigi oma inimeste toimetuleku ja turvatunde tagamine jätkusuutlikul viisil. Riigi poliitika, sealhulgas maksupoliitika, peab olema üles ehitatud viisil, mis ei pärsi ettevõtlikkust ja loovust, ent mis tagab piisava ressursi, et luua eeldusi tulevaste põlvede jõukuseks ja turvalisuseks.
 • Rahva kestmine ja arenemine on võimalik vaid siis, kui edukamaid ei kista tagasi ja nõrgemaid ei jäeta maha, kui keskus investeerib ka ääremaale, kui tugevamad aitavad nõrgemaid ja jõukamad toetavad neid, kellel ei ole elus sama hästi läinud. Oma riigil on hind, mille tasumises me kõik peame osalema /—/.

Kommentaar. Põhisissetulek tagab inimesele väärikat ja sotsiaalselt aktiivset elu võimaldava elatustaseme. See soosib muuhulgas tema ettevõtlikkust ja loovust. Kui inimene otsustab muuta oma tegevusala, siis on tal aega “atra seada” ning puudub põhjus tunda hirmu vaesusesse langemise ees, kui näiteks katsetus ettevõtluse alal läbi kukub. Maksudest rääkides toob põhisissetulek kaasa maksumäärade ümberhindamise. Kuna põhisissetulek on sisuliselt tulumaksutagastus, muutub maksumäärade tähendus tunduvalt. Põhisissetulek ja seda toetav maksusüsteem on minimaalse võimaliku kulukuse ja haldusmahukusega kõikihõlmav solidaarsusmeede.